- יטרקומד רפס תיב
21-ה האמל תיכוניחה הבושתה


יטרקומד ךוניחל ןוכמה להנמ ,טכה בקעי :תאמ


תדמוע םהינפבש םייזכרמה םירבשמל תוביסה ןהמ
?ךוניחה תכרעמ

םימסרפתמה ול םימודה םיבר םירמאמבו הז רמאמב םיעיפומש םיישקה תא חתנמ ינא רשאכ
יתעדל ןנשי .קימעמ רבשמב תאצמנ םלועב ךוניחה תכרעמש חינמ ינא ,םלועה יבחרב הנורחאל
- בצמל ואיבהש תויזכרמ תוביס שולש

הרומא ךוניחה תכרעמש החנהב - ךוניחה תכרעמל הדובעה קוש ןיב רשק רסוח
תויהל ףא תינמז ובו ,ס"היב רדגל ץוחמ שחרתמה ידיתעה םלועה תארקל ןיכהל
.תואיצמה לש סומסוקורקימ
עצמ לש תשורחה תיבב הדובע תארקל הרשכהו הנכה תרגסמכ םקוהש ,"רפסה תיב"
תיב .הדובעה קושב םייופצהו םישחרתמה םייונישל לגתסמ אל ,תיתיישעתה הכפהמה
לעופה שמיש וב םלועב - רצונ אוה ןהבש תורגסמה תא רמשל הסנמ "ןשיה" רפסה
ותמישמ ךכל םאתהבו ,("םיינרדומ םינמז"ב ןילפ'צ ילר'צ) "ללכושמ טובור" חילצמה
ךוניחו תוארוה יולימ לש םיכילהת לגרתל התיה רפס תיב ותואב דימלתה לש תירקיעה
.תונתייצל
םימצמוצמ םייוניש םע םויה דע לועפל ךישממש ,רפס תיב ותוא לש "ותחפשמ בורק"
הבישחה ,ןוימידה חותיפ ,תויתריצי ,תומזיל ךוניחל תונורתפ אוצמל השקתמ ,דבלב
.םדקתמה הדובעה קוש לש םיידיתעהו םייושכעה םיכרצה םהש ,הריציהו

.1
יתרוסמה רפסה תיב :רפסה תיבב הייוטיבו דליהו םדאה תויוכז אשונב הכפהמה
הדמע םירשעה האמה .םדאה תויוכז ןויער תא ותסיפתב תיתוהמ הנוש םלועב םקוה
.תונוש תויסולכואמ םיטועימהו השיאה תויוכזב הרכהו תונרע רתי לש קהבומ ןמיסב
לכב טעמכ ,הנוש תיוושכעה החפשמה .דליה תויוכזב הרכהה המצועב הרדח הנורחאל
ןייפואמ יונישה רקיע .האמה תליחת לש החפשמה הנבממ הבר הדימב ,םלועה יבחר
הניגפמש ,השדחה החפשמה .השדחה החפשמב השיאה "לוק"ו דליה "לוק" תעימשב
,רורב יתלבו הנוש ,בכרומ הכותב דליה םוקמש ,שדחה בצמל התולגתסהב םיבר םיישק
שגפמ .יחרכהה יונישה תא וב הרצי אל ןיידע םדאה תויוכז תכפהמש רפס תיבל העיגמ
,היארל .וב םיברועמה לכל םיבר םיעגפנל םרוג הלא םימיבו ,בכרומו השק אוה הז
.םיכנחמו םירוה ןיב םיקבאמ םהב םילהנתמש רפס יתב לש ברה רפסמה

.2
ותרטמ תא האורה רפס תיב :רפסה תיב םע שגפמהו בושקתהו עדימה תכפהמ
ינפמ ,ןיטולחל רתוימל תוריהמב ךפהנ ,דימלתל הרסחש היצמרופניא תעמטהב תירקיעה
תוכלוה ףאש ,רתוי תוליעי םיכרדב תאז הלועפ םישוע םישידח םייגולונכט םיעצמאש
.ריהמ בצקב תוללכתשמו
.3


...לשכנש הממ ...רתוי לש תונורתפה המל
?ןולשכל ליבוהל וכישמי

.תויסיסב םיכרד שולש י"ע הירעשבש םירבשמה םע דדומתהל הסנמ ךוניחה תכרעמ
לשוכ לופיט תורצוויהל תויסיסב םיכרדכ םירידגמ "יוניש" םרפסב שיפו דנלקיו ,קיוואלצאוש
:תויעבב

רפסה תיבב" :תישענ הניא תאז םלוא ,הלועפ השורד - תמייק היעבה יכ השחכה
המ" "...תכרעמ התוא לש םירצות ונחנא םג ,םיזגהל ךירצ אל" "...םייק אל הז ונלש
"...הז לע הטילש לכ ןיא ונל ,היהיש המ הז היהש

- םימייק-יתלב םהש וא יונישל םינתינ םניאש םיישק תונשל תונויסינ םישענ
ץורממ קלחכ רפסה תיבב םייוניש םיעצבתמ .השורד איה ןיא וב םוקמב הלועפ תטקננ
.ינשה תא דחא םירתוס ףא םימעפלש םישודיח .יתפוקתה "IN"-ה ירחא ןווכמ אל
.רפסה תיבב םיטקייורפ תפצה לש העפותב םיניחבמ ונא האצותכ

ןורתפ ותואמ דוע" י"ע היעבה תא רותפל םיסנמ ונאו היעבה אוה ןורתפה רשאכ
...תויתורחת רתויו תעמשמ רתוי ,"םיכרעל ךוניח" רתוי ."היעבה תא רציימש
.בוט רתוי הז רתויש המכש אוה ןורתפה

- "רבעב םייוניש ירצויכ" הל םירכומה םילכב לאה םירבשמ םע דדומתהל הסנמ תכרעמה
ךירצ קר ,םיעודי תונורתפהש איה החנהה ,רמולכ .םייקה בצמל ליבוהש "רבדה ותואמ דוע"ב
."רתוי הנוכנ" ,"רתוי הבוט" הרוצב םתוא עצבל
תכרעמה לש תויטנוולרהו תויביטקפא יאה תרבגה ןה לעופב ןהב םיניחבמ ונאש תואצותה
.תיכוניח תוינידמ יבצעמו םירומ - ךוניחב םיקסועה םיבר לצא לוכסת לש תושק תושוחתו

"הדימל יוקיל"ל אמגודכ אבומה ,"דמולה ןוגראה" י'גנס לש ורפסב "תלשבתמה עדרפצה לשמ"
םינשה האמב הגרדהב תעדל המצע תא הלשיב ךוניחה תכרעמ דציכ יתעדל ראתמ ,םינוגרא לש
:שקבתמה יונישל תוחוכה סויגב םיישקה תאו תונורחאה

םא לבא .הצוחה ספטל דימ הסנת איה םיחתור םימ ריסב עדרפצ םישנ םאש רפסמ לשמה
.התאנהל םהב ךשכשת א ה ,התוא ודיחפת אלו רדחה תרוטרפמטב םימב עדרפצה תא ומישת
וניא רבד םושש תורמל ,הגרדהב הרוטרפמטה תא םילעמ םתאו םוח רוקמ לע חנומ ריסה םא
,עדרפצה לש ימינפה ןונגנמהש ינפמ ?עודמ .לשבתתו םימב הל בשת איה ,תאצל הל עירפמ
םייטיא םייונישל אלו הביבסב םיימואתפ םייונישל תנכותמ ,התודרשהל םימויאב ןיחבהל רומאה
.םייתגרדהו
םינשה האמב ולחש םייתוברתהו םייתרבחה םייונישל ךוניחה תכרעמ הכרענ אל םצעב ךכו
.המקוה ןמשלש תורטמל תיטנוולר אל המצע תא תאצומ ךוניחה תכרעמ םויכו ,תונורחאה

יטרקומדה ךוניחה תונורתפ

םלועמ הילוקיש תא תקנויה ,השדח תיכוניח תכרעמ רוציל ונתיאמ םישרוד םישדחה םיאנתה
תכרעמ" תא רפשל לשוכה ןויסינה תקספה אוה העשה וצ .יטרקומדו יושכע ,שדח םיגשומ
תויהל ידכ .תיטרקומדה תונרעה לוטנ רבעה םלועמ היתונויער תא תקנויה ,"הנשיה ךוניחה
םילכהו םיכרדה תרדגהו היתורטמ תרדגהב יתוהמ יוניש רובעל תכרעמה הכירצ ,תיטנוולר
גשומל השדח תונשרפ תעפוהל ליבוהל יתעדל הרומא "שדחמ הרדגה"ה .התושרל םידמועה
."רפס תיב"

"תחא"כ תרייטצמש "תואיצמ"ה תכרעמל "המאתה"ל דימלתה תנכהל ןווכמ "ןשיה רפסה תיב"
.תיעמשמ דחכו

רוחבל תוחוכה תא דימלתב חתפל היהת ,"שדחמ הרדגה"ה ןויסינ רחאל ,רפסה תיב תרטמ
תואיצמכ תיוושכעה תואיצמה תא תוארל תלוכיה תאו תויחל ןיינועמ אוה הב תואיצמה תא רוצילו
.תינוויכ ברו תינוגבר
רידגהש -"ןשיה רפסה תיב"ב היה וב יביספה םוקמה ןמ דימלתה טסוי ,"שדחמ הרדגה"ה רחאל
.ןעוציבל תוקיודמה םיכרדהו תושרדנה תוקופתה ,וידעי ,ויתורטמ תא דימלתל
תכרעמב דימלתה םוקימ יוניש תא תירקיעה ותרטמכ הארי ,ראתמ ינאש ידיתעה רפסה תיב
לש םימוחתב דימלתל הרשכהו תוסנתה הדשכ שמשי רפסה תיבש ךכ ,ליעפו יביטקא םוקמל
.וייח בוציע לע העפשהו הריצי
לכויש ךכ תוחוכ חתפיו תויתרבחהו תוישיאה ויתורטמ יוהיזו רוריבב דימלתה דקמתי רפסה תיבב
.ולא תורטמל םאתהב וייח תא ןווכל
.רפסה תיבב םמושיי לע דיפקיו "םדאה תויוכז" יכרעל ךנחיו ןווכי רפסה תיב ,ףסונב

."יטרקומדה רפסה תיב" אוה תאז השדח תכרעמ רואיתל שמתשמ ינא ובש םשה
.םיירשפא םיידיתע םינוויכ עיצהל אלא ,בצמל םימסק ןורתפ עיצהל אב אל יטרקומדה רפסה תיב

:םייתש ןה יטרקומדה רפסה תיב תורטמ

- תואמצעל ךוניח - תחאה

:ךכ תאז הרטמ רידגמ ינא
."ויתורטמ תא םישגהל ןויסינב ול ורזעיש םילכ שוכרלו רוציל דימלתל עייסל"

:ךכ הרדגהה תא ןקתמ היה ןשיה רפסה תיב
תורטמה תא םישגהל ןויסינב ול ורזעיש ,םילכ תשיכרלו עדיל דימלתה תא ןווכל"
."..."הרבחה תורטמ וא םירחא םישנא ול םיביצמש

?"עדי" גשומה תא יתטמשהו "םילכ" גשומב יתרחב עודמ
,תאז תמועל .ןמז ךרואל תועמשמ תויפיצפס תועידיל ןיא ,ריהמ בצקב הנתשמה םלועב
ןמזל רבעמש תועמשמ שי ,הדימלה ךילהת ךרואל חתפמ דימלתש "תישגרה היצנגיליטניא"ל
.האבה הרטמה םע תודדומתה תארקל "הרבעה ךילהת" רובעיש ןעטמה והז .םוקמהו

רפסה תיבבש ,המוד יביטינגוק עדי םע עקרו ליג ותוא ינב םידימלת ינש ריכהל םילוכי ונא ,רמולכ
עדיה תשיכרב םיכילהתהש הלגי רחא ןוויכמ טבמ לבא ,המוד תיגשיה הכרעהל םיכוז ויה ןשיה
תא םיקדוב רשאכ ,רמולכ .וקזיח רחאה תאו - ישיאה ונוחטבב :אמגודל - םהמ דחאב השק ועגפ
.םייקנע םילדבהה ,תישגר היצנגיליטניא לש םייפקשמב םידליה ינש

עייסתש ,תישגרה היצנגיליטניאה קוזיחל איה תירקיעה הנווכה ,"םילכ" לע םירבדמ רשאכ
.ןתגשהו ויתורטמ רוריבב דימלתל
תא םצמצלו דימלתה תואמצע תא קזחל ךכו םילכה תשיכרו תריציב עייסל רגובמה דיקפת
,דבלב עדימ תרבעה לש יתרוסמה דיקפתה ,רמולכ .םירחא םיוולמ םימרוגב וא הרומב תולתה
."הרוחסה תא קפסמ" אל רבכ
ידימלת םע ילש היצקארטניאב םאה :איה יטרקומדה ךוניחב הרומה תא הוולתש חתפמה תלאש
?ותואמצע תא קזחמ ינא
?יאמצע רתוי םדא םויה ינא םאה :היהת דימלתל חתפמה תלאשו

- םדאה דובכל ךוניח - הינשה הרטמה

:ךכ תאז רידגמ ינא
אוהש יפכ ,םדאה דובכל ךוניחה תא תירקיעה התרטמכ האורה ,תיכוניח תרגסמ רוציל"
".םדאה תויוכז תליגמב רדגומ

תליחתל יסיסבו יחרכה יאנת רפסה תיבב םדאה תויוכז לע הרימשב האור יטרקומדה רפסה תיב
.םדאה דובכל ךוניח לע הדובעה

:םילגעמ השולשב תושחרתמ תויכוניחה תונווכה
."ונלש"ו "ילש" :םדאה תויוכז - דחאה
."םינוש"הו "הנוש"ה ,"רחא"ה תויוכז - ינשה
.םלשכ הלוכ תושונאה - ישילשה

:"ןשיה רפסה תיב"
ךיא התיה תירקיעה ותנווכ לבא ,רתויב בושח םדאה דובכל ךוניחש ןעוט היה אוה םג
תוגהנתה וא רפסה תיב תכרעמ תא תונשל ךיא אלו "...דובכל דימלתה תא ךנחל"
.תאז הרטמל םאתהב הרומה

לע "דובכל דליה תוכז" םירמאמה תפוסאב בתוכ ,םירשעה האמה תליחתב רבכ ,ק'צרוק שונאי
דקמתהל םוקמב ...דובכל דליה ךוניח" רתי לש הבישח י"ע ךוניחה תכרעמ תא רפשל תונויסינ
.םידליה יפתכ לע ואשמ תא ונסמעהו ונמצע םע קבאמה לע ונרתיו..." ,"...ונתוא רפשל ךיאב
אל ;םידליה לע אלא ,חיגשהל ומצע לע אל :רגובמה תוכז תא תוטיהלב ומצעל ץמאמ ךנחמה
".םידליה תונווע תא אלא ,םושרל ולש ויתונווע תא

.םדאה תויוכז לע רמושה םוקמ היהי רפסה תיבש ידכ םיירפס תיב םינונגנמ עיצמ ק'צרוק
:"דלי בוהאל ךיא" ורפסב ק'צרוק בתוכ וילעש "ירבחה ןידה תיב" :המגודל
תיבש הרכה ךותמ תאז השוע ינא - ןידה תיבל ,היצרופורפ םוש ילב ,בר םוקמ שידקמ ינא םא"
תרהצה תא םסרפל בייחת ,הקוחל ךילות ,דליל הווש תוכז ןתמל ךילותש הילוח תויהל יושע ןידה
לש בוטה ונוצרב יולת היה לכה הכ דע .וינינעב קדוצ ןויעו יניצר לופיטל תוכז דליל .דליה תויוכז
".תוצירעל ץק םישל שי .תוחמל תוכז התיה אל דליל .ערה וא בוטה וחור בצמב ,ךנחמה

?ןמזה הז וישכע המל


םידמוע ובש ןוגרא ייחב ןמז קרפ ראתמ ,"רבשמ ךותמ החימצ" ורפסב ,לטניא ל"כנמ ,בורג ורדנא
."תיגטרטסא הנפמ תדוקנ" הז ךילהת הנכמ אוה .תונתשהל ויתודוסי
ןה לבא ,יגולונכט יוניש תובקעב עיפוהל תולוכי תויגטרטסא הנפמ תודוקנ..." :בתוכו ךישממ בורג
...השדח הנומתל המוקמ תא הנפמו תמלענ הנשיה תיגטרטסאה הנומתה ...יגולונכט יונישמ רתוי
...הנתשה והשמש םיעדוי תאז לכבו ,הנתשה השעמל המ קוידב רידגהל השק םיתעל
הנפמ תודוקנ לבא ...ינלטק רבד תויהל הלולע ,יוארכ הלפוט אלש תיגטרטסא הנפמ תדוקנ
תויונמדזה תורצונ ,הנתשמ ןוגראה לוהינ תרוצשכ .ןוסאל חרכהבו דימת תוליבומ אל תויגטרטסא
,םימייק םימרוג לע וא םישדח םימרוג לע לח רבדהו ,השדחה ךרדב לועפל םיחילצמה םימרוגל
".השדח החימצ תפוקתל תונמדזה ,םתניחבמ ,תויהל הלוכי תיגטרטסאה הנפמה תדוקנש

תלעפהל םייסיסבה םיאנתה .הרורב תיגטרטסא הנפמ תדוקנב תאצמנ ךוניחה תכרעמ ,יתעדל
:ונתשה תכרעמה
ונתשה תורטמה
ונתשה םילכה
הנתשה דעיה להקו
.הקוזיחל וא תכרעמה תסירקל ,ןייצ בורגש יפכ ,ליבוהל הלוכי וז הדוקנ

הנושארה םעפב לבא ,הנושארל אל םיעמשנ םקלח ,יטרקומדה ךוניחה עיצמש םייונישה
םיכפוה קר אל הלא םייוניש .םרואל לועפל תוסנל תוליחתמ יללכה ךוניחה תוכרעמ הירוטסיהב
היוצמ הב "תיגטרטסאה רבשמה תדוקנ" לוצינל אלא ,יחכונה רבשמהמ בושח האיצי סיטרכל
.תקתרמו השדח החימצל תכרעמה

ויה םהילע עיבצמ יטרקומדה ךוניחהש םינוויכהש ורמאי ךוניחב םוזי יונישב ךרוצה תא םיללושה
קר םמתוח תא ריאשהל וחילצה םה לבא ,(םירחאו ק'צרוק ,יאד ,לימ ,וסור ,סטרקוס) םלועמו זאמ
.רפסה יתבב לעופב אלו תיכוניחה הפשב

ךכל תיסלקה המגודה רשאכ ,הםישעמה ינפל דימת ועיפו םילימש איה ולא םינקפסל יתבושת
...םישנל העבצה תוכז הנתינ התזרכה רחאל הנש םישולשו האמכ קר :תיאקירמאה הקוחה איה
ןנשי .תורוחשה םישנה יפלכ קוחה םושיל הנש םיעברא דוע רובעל תוכירצ ויהו ...תונבלה
.ביבאה אוב תא ורשיבש תוינונסה ויה םילימה ןהבש תופסונ תובר תואמגוד

.היישעל הרהצהמ ןיינעמה רבעמל הנכומ ךוניחה תכרעמ ,יתכרעהל
ןמ רמולכ ,הטמל הלעמלמ לש ןוויכב ושחרתה רבעה תונויסינש ךכב רבעה ןמ הנוש םויה בצמה
לכמ םיעיגמ םיצחלה םויכ תאז תמועל .חטשה לא תילאוטקלטניאה תיליעה וא הימדקאה
,תיכוניח תוינידמ יוותממ ,םידימלתמ ,םירוההמ ,ךוניחה הדשב חטשה ישנאמ - םינוויכה
.הדובעה קושמו הימדקאהמ
ידוסי יונישל ךוניחה תכרעמ תא בייחמה בצמ - רבעב םייק היה אלש ,שדח בצמב םיאצמנ ונא
םלגתמ ,יטרקומד םלועב תויחל ןיינועמה רוביצה רובע ,םיירקמ אלה וינוויכמ דחאש ,ףוחדו
.יטרקומדה רפסה תיב ןויערב


"יטרקומד ךוניחל ןוכמה" תרגסמב בתכנ רמאמה
38102 הרדח 335 .ד.ת
06-6210296; 06-6226557 :םינופלט
06-6210272 :סקפ


Graphics created by School Icons