ונוא תעקבב יטרקומדה רפסה תיב

:אשונב םירוהל תומלתשה
יטרקומדה ךוניחה.םייעובשל תחא םייקתת תומלתשהה

.23:00 דע 20:00 תועשב ,ינש ימי :דעומ
.ונוא תירק ,64 לצרה בוחר ,הדובעה תגלפמ תיב :םוקמ
.(םישגפמ 6 רובע) ח"ש 300 :תולע

:תומלתשהה תינכות
.רפס תיבב ןמוקמו םדאה תויוכז - יטרקומדה ךוניחה תורטמ
.ינקרב הבהז :החנמ
2.4.01
.רוחבל שפוחה - תוביוחמו תוריח
.יבצ-ןב תרפא :החנמ
16.4.01
.ימצע הדימל לוהינו תיטסילרולפ הדימל
.טרכייר ביבר :החנמ
30.4.01
.דליל רגובמ ןיב גולאיד - תוכנוח
.טרכייר ביבר :החנמ
14.5.01
.רפסה תיבב םייטרקומד תודסומ
.יבצ-ןב תרפא :החנמ
4.6.01
.הצובקה ירבח לש תולאשו תויגוסל החותפ השיגפ
.םוכיס

.ינקרב הבהז :החנמ
18.6.01

(*).יטרקומד ךוניחל ןוכמה ידי לע ךרעת תומלתשהה
.התומעה ירבח םניא ןיידעש םירוהל םג החותפ איה

,המשרהלו םיפסונ םיטרפל
.03-5303273 וא 03-5353317 ןופלטב רמלוא זרילל רשקתהל אנ

.םשרהל וזרדזה אנא ,דאמ בורק ןושארה שגפמה ךיראתש ןוויכמ
.לבגומ תומוקמה רפסמ


.24 = 4 x 6 :תומלתשה תועש כ"הס :תומלתשה לומג
.תומלתשה לומג ןתינ םירומל
(*).יטרקומד ךוניחל ןוכמה ןמ תרפאל תונפל שי ,תועש 28-ל םילשהל ךרוצ היהיו הדימב:יטרקומד ךוניחל ןוכמה (*)
04-6210296 ,04-6226557 :םינופלט
04-6210272 :סקפ

Graphics created by School Icons