ונוא תעקבב יטרקומדה רפסה תיב

םירויס


.םירחא םייטרקומד רפס יתבב םירויס םינגראמ ונא םעפל םעפמ
.ףתתשהל םינמזומ התומעה ירבח

:הז בלשב םיננכותמה םירויסה


.אבס רפכב יטרקומדה רפסה תיב
16.5.01
.רקובב 9:30 העשב ליחתי רויסה

:אבס רפכב יטרקומדה רפסה תיבל העגה תוארוה
רכיכל םיעיגמש דע ,הז שיבכב םיעסונ .הנימי םינופ (תינופצה אבס רפכ) אבס-רפכ הננער תמוצב
דצמש דע רשי םיכישממ .לאינד בוחרל הלאמש םינופ ,רכיכה רחאל ,הינשה הינפב ,(מ"ק 3-כ)
.ס"היב םקוממ הכותב ,תיאלקחה הווחל רעשה וניה הז רעש .לודג םודא רעש םיאור לאמש
.לגרב ס"היבל סנכהלו רעשה תבריקב תונחל שי
.רפסה תיב תוריכזמ דיל שגפינ
,םירויסה ןמ רתוי וא דחאל ףרטצהל םיניינועמ םתא םא
.03-6359335 רפסמ ןופלטב ,בלוד ימת לא ורשקתה אנאGraphics created by School Icons