ונוא תעקבב יטרקומדה רפסה תיב

המורת / תובדנתה


:התומעל םישרדנ הז בלשב


.הכומנ תילכלכ תלוכי תולעב תוחפשממ םידליל דומיל תוגלימ

.המקהה ךילהתל תושרדנה תולועפה רובע תומורת

.םינוש םימוחתב ילאירטסמס / יתנש סרוק תארוהל תובדנתה

:תיעוצקמ תובדנתה
,בוצקתו יפסכ לוהינ ,הינבו ץופיש ,הקזחא ,םיבאשמ סויג ,ןיד תכירע ,תונובשח תלהנה
.דועו רוביצ יסחיו םוסרפ

:רפסה תיב תלעפהב הרזעל תובדנתה
.רחא וא לושיב ,ןורהצ שויא ,ןגב עויס

:םירשק תריציב עויס
.רפסה תיבל םיבאשמ סויגו הלועפ ףותיש אשונב ,תויקסע תורבח םע רשק .א
.ךוניחה דרשמב םירשק .ב
.ונל עייסל תולוכיה תימוקמה הליהקב חתפמ תויומד .ג
.םיקנעמו םידומיל תוגלימ תקנעהב םיקסועה םיפוגו תונרק םע רשק .ד
.םירחא .ה

:רפסה תיב הנבמ תרשכהו ץופישב ישעמ עויס
.'וכו ןוניג ,היינב ,העיבצ


.ךשמהב וא עגרכ ול קקדזנש ,םכתעדב הלועה רחא אשונ לכ :םירחא


,ונוא תעקבב יטרקומדה רפסה תיב תתומע תרזעל בדנתהל וא םורתל םילוכי םתא םא
,03-7360767 רפסמ ןופלט ,רפסה תיב לא ורשקתה אנא
democratic_school@hotmail.com לא ובתיכ
:אבה ספוטה תא ואלמ וא


:ימש

םורתל
בדנתהל
:ת/ניינועמ ינאו
:טוריפ

:(םיאבה ןמ דחא תוחפל אלמל שי) ךרד רשק ימע רוציל ןתינ

:E-mail
:ןופלט
:סקפ
:ראוד
:ףסונ/רחא,םכתרזע לע הדותב
ונוא תעקבב יטרקומדה רפסה תיבGraphics created by School Icons