בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


קווי היסוד של בית הספר

המטרה הראשונה והעליונה של בית הספר היא לקיים מסגרת לימודית חינוכית בעלת מבנה ארגוני דמוקרטי, המאפשרת כבוד לאדם ושמירה על זכויותיו, ללא אפליה כלשהי, לרבות אפליית גיל.
זכויות האדם של כל אחד בביה"ס נגזרות מעצם היותו אדם. כל חבר בקהילת בית הספר מקבל על עצמו את החובות הנובעות מזכויות אלו לרבות חובות שאותן נטל על עצמו.
זכויות האדם בביה"ס כוללות את הזכות לחיים ולביטחון, הזכות לחירות, הזכות לשוויון, הזכות לכבוד והזכות להליך הוגן.

המטרה השניה של בית הספר היא לסייע לתלמיד לרכוש כלים שיעזרו לו להגשים את מטרותיו. לאפשר לתלמיד למצות את זכויותיו כאדם ולהגיע למימוש עצמי מרבי בדרך של הכרת פנימיותו, גילוי מאוויו זיהויי מטרותיו ומציאת הכלים הייחודיים להשגתן.

הדרכים ליישום המטרות:
מבנה ארגוני ופיסי שבו התלמיד מנהל אורח חיים דמוקרטי והוא שותף בקביעת החוקים בבית הספר: בית הספר פועל באמצעות ארבע רשויות שנבחרות בבחירות דמוקרטיות בהצבעת רוב: הרשות המחוקקת , היא האסיפה הכללית או הפרלמנט, הקובעת את חוקי בית הספר. הרשות המבצעת, המורכבת מועדות ביצוע, הרשות לישוב סכסוכים והרשות המבקרת.
הלמידה בבית הספר מתרחשת בקבוצות רב גילאיות ומאפשרת את בחירת התכנים הנלמדים , חופש בחירה בין המקצועות השונים ומגוון אפשרויות למידה: באופן אישי, יחידני, קבוצתי, תוך כדי דיאלוג מתמיד בין התלמיד לצוות בית הספר.
הבחירה. משמעות הבחירה בבית הספר היא העברת האחריות ללמידה מהמערכת לתלמיד. התלמיד בוחר כיצד לנצל את זמנו בבית הספר: לימודים על פי מערכת שיעורים מתוכננת ומתואמת מראש, לימודים אישיים על פי הסכמים אישיים במרכזי הלמידה הפתוחים לרשותו ללא תיאום מוקדם או במנוחה ובמשחק. הנחת היסוד היא שכל בחירה היא טובה.
תפיסת הידע. בית הספר עוסק פחות בהעברת ידע לתלמידים ויותר בלימוד לאתר ידע שרלוונטי לתלמידים בכוחות עצמם. יש בו פתיחות לסוגי ידע שונים ללא העדפה היררכית ביניהם. כל תלמיד מוזמן לבחור את תחומי הידע המשמעותיים לו, לעבדם באופן אישי ולפתח עמדה ביקורתית כלפיהם.
המורים המתאימים ללמד בבית הספר הם אלו המקבלים על עצמם את עקרונות החינוך הדמוקרטי ועומדים בדרישות האידיאולוגיות שלה. תפקיד המורה בבית הספר הוא בראש ובראשונה לנהל דיאלוג מתמיד עם תלמידיו, לאפשר לתלמיד לגלות את העושר הטמון בו ובתרבותו ולהרחיבו באופן שהוא מארגן את סדרי עדיפויותיו וקדימויותיו. תפקיד נוסף של המורה הוא לעסוק עם התלמיד במשמעויות הערכיות של תכני הלימוד שבחר ואף לטפח עמדה ביקורתית כלפיהם.
סגנונות ההוראה הם מגוונים בהתאם ליכולות המורים ורצונות התלמידים והדיאלוג שביניהם וכוללים כאמור הוראה פרונטלית, בחברותא, בקבוצות קטנות, בקהילות חשיבה ובמרכזים.
החונך והחונכות. החונך אמור להיות האדם הקרוב ביותר לילד בבית הספר. החונך מכיר היטב את הילדים שהוא חונך ונמצא אתם בקשר יומיומי. החונך מסייע לחניכיו בהתלבטויות שלהם, בבחירת תחומי הלימוד שלהם, בעמידה במחויבות שלהם, עומד לצדם בעת מצוקה או שמחה. הקשר מתבטא במפגש יומי בראשיתו של כל יום, בפגישה אישית קבועה מראש עם כל חניך וחניכה ובאופן אקראי במהלך השבוע.
קהילתיות ומעורבות חברתית. בית הספר הדמוקרטי מאמין בפלורליזם ובקבלת השונות. לכן הוא הטרוגני ומפגיש בין אוכלוסיות שונות ולכן פתוח לאזורי רישום שונים.
על ידי שיתוף קהילת ביה"ס בבניית המודל הבית ספרי המתאים לישוב ולאוכלוסייה המשתתפת בהקמתו נבנה בי"ס קהילתי אמיתי בתהליך של משא ומתן הוגן, מושכל, מתחשב, פלורליסטי וסובלני כלפי האחר והחברה.Graphics created by School Icons
:Credits