בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


חוקת בית הספר
(החלקים המופיעים באפור הם טיוטה בלבד)
עקרונות יסוד
1. בית הספר הדמוקרטי הינו מסגרת חינוכית המושתתת (המבוססת) על יסודות דמוקרטיים.
2. קהילת בית הספר (תלמידי הגן ובית הספר, הוריהם ואנשי הצוות) רואה בזכויות היסוד, כפי שמוצאות ביטוין בחקיקת היסוד במדינת ישראל ו באמנות השונות להגנת זכויות האדם בכלל וזכויות הילד בפרט, את הבסיס לקיומה ותשאף (תשתדל) תמיד לאמץ (לפעול על פי) פרשנות מרחיבה לעקרונות אלו.
3. קהילת בית הספר תשמור ותגן על זכויות חברי הקהילה בכלל וזכויות הילדים בפרט לחירות, שוויון, צדק, הליך הוגן, כבוד ובטחון אישי (לרבות הגנה מפני פגיעה בגופו, בנפשו וברכושו של חבר הקהילה). כיבוד חירויות וזכויות הפרט יעשה תוך איזון ושמירה על זכויות האחר.
4. בית הספר יתן ביטוי מלא ושוויוני לכל קהילת בית הספר: ילדים ומבוגרים (הורים וצוות), תוך קיום דיאלוג מתמיד בין חברי הקהילה לבין עצמם. קהילת בית הספר תפעל תוך כיבוד חופש הביטוי ותעודד את הילדים להביע את עמדותיהם בגלוי וללא חשש.
5. הילדים יעמדו במרכז ההוויה (המחשבה והמעשים) בבית הספר.
6. קהילת בית הספר רואה בבחירה החופשית של הילד את אבן היסוד (העיקר) לקיומו של בית הספר. הבחירה החופשית היא הביטוי העליון לרצונו של הילד וככזו היא הבסיס ללקיחת אחריות של הילד למעשיו בבית הספר בפרט ובחייו בעתיד בכלל.
7. בית הספר מבוסס בראש ובראשונה (קודם כל) על האמון בילד וביכולתו לעשות את הבחירות המתאימות לו, לעמוד במחויבותו לבחירותיו ולקחת אחריות על עצמו ולדרכו. הקהילה מכבדת את עולמם הפרטי של הילדים, את שאיפותיהם ואת יכולתם וזכותם להשפיע ולעצב (לקבוע) את עתידם.
8. קהילת בית הספר ערה ומקבלת את השונות שבין בני האדם ואת קיומם של צרכים שונים לכל ילד. הקהילה תעשה כל שניתן על מנת לאפשר לכל ילד להגיע למימוש עצמי (לביצוע) ולמיצוי של היכולות הטמונות (שיש) בו, על פי דרכו.
9. בית הספר מאמין בפלורליזם (שילוב של סוגים שונים) ובקבלת השונות. לכן הוא הטרוגני (רב גווני) ושואף להפגיש בין אוכלוסיות שונות. קהילת בית הספר תפעל למעורבות בחברה הישראלית שהיא חלק ממנה.
הלמידה בבית הספר
1. כל למידה היא למידה משמעותית. אין תחומי ידע או עניין עדיפים וחשובים מתחומי ידע ועניין אחרים.
2. ביה"ס רואה חובה לעצמו לקיים תכנית לימודים מקצועית ולהקנות לילד את הכלים לחקירה, למידה והעמקה בכל תחום שהילד ימצא לנכון.
3. הלמידה בבית הספר תבוסס על בחירתו החופשית של הילד.
4. הלמידה בבית הספר תעשה תוך דיאלוג מתמיד, כיבוד חופש המחשבה וחירות גיבוש הדעה והבעתה.
5. הקהילה תעשה את המירב על מנת לאפשר לכל ילד לממש את רצונותיו ומטרותיו בתחום הלימודים.
6. תהליכי הלמידה ילוו בהגדרת מטרות ומימושן (הגשמתן) על ידי הילד, בליווי החונך או המבוגר המלווה אותו בתחום הידע אותו בחר.
7. ההתכנסות לנושא לימוד (שיעור) תהיה על פי תחום ענין. תתאפשר למידה בקבוצות רב גילאיות.
החונכות בבית הספר
1. החונכות מהווה (משמשת) יסוד מרכזי ומהותי בפעילות בית הספר.
2. החונך הינו איש הצוות המבוגר הנמצא בבית הספר עבור הילד ומקיים איתו, בהסכמתו, קשר אישי באמצעות דיאלוג אשר יאפשר גדילה והתפתחות. החונך יהיה בקשר עם הוריו של הילד.
3. לכל ילד הזכות לחונכות.
4. בחירת החונך תעשה על ידי הילד, בהתחשב באילוצי בית הספר.
5. צוות בית הספר ידאג שאחד מחברי הצוות יהיה אחראי להכיר מקרוב את מצבו של ילד שבחר שלא יהיה לו חונך ולשמור על קשר רציף עם הוריו.
רשויות בית הספר
1. מימוש החיים הדמוקרטים בבית הספר יתבצע תוך שימוש בשיטה הדמוקרטית ובאמצעות רשויות בית הספר. ואלו הרשויות
הרשות המחוקקת (פרלמנט);
הרשות המבצעת (ועדות הביצוע השונות);
הרשות השופטת (ועדת זכויות הפרט);
הרשות המבקרת (ועדת ביקורת).
2. הפרלמנט הוא המוסד המכונן והמחוקק.
3. כל חברי הקהילה חברים בפרלמנט ולכולם זכות שווה בהעלאת הצעות לפרלמנט ובקבלת החלטות בו.
4. כל חוק יהיה בר-תוקף (קיים) רק אם יתקבל כדין בפרלמנט ו/או מכוח הסמכה שהוענקה (שניתנה) על ידי הפרלמנט.
5. כל רשות (ועדה) בבית הספר יונקת (מקבלת) את סמכותה מאישורה על ידי הפרלמנט ותפעל עפ"י הסמכויות אשר אושרו לה על ידי הפרלמנט.
6. כל חברי קהילת בית הספר ורק הם, זכאים להיבחר לכל רשות מרשויות בית הספר. הגבלה (מלאה או חלקית) של זכות ההשתתפות ברשות בית ספרית אפשרית אך ורק אם היא אושרה בפרלמנט.
הפרלמנט מוסמך להגביל את זכות ההשתתפות ברשות בית ספרית, רק אם נתנה הודעה על הישיבה שבועיים מראש ובהצבעה יהיה רוב של לפחות 60% מהמצביעים.
7. אנשים מחוץ לקהילת בית הספר יוכלו להשתתף ברשות כלשהי של בית הספר, לאחר אישור שמי של הפרלמנט, אך רק כגורם מייעץ.
תפקידי המבוגר וצוות בית הספר
1. הקהילה רואה בכל המבוגרים בקהילה, כבעלי אחריות יתר להגן על זכויות הילדים, לשמש דוגמא אישית באופן התנהגותם ולמנוע כל אלימות, מכל מין וסוג שהוא כלפי האחר בכלל וכלפי הילד בפרט.
2. תפקיד המבוגר בבית הספר הוא לפתוח בפני הילד מגוון רב ככל שניתן של אפשרויות התמודדות ודרכים לפתרון של סוגיות ונושאים עימם הילד מתמודד. המבוגרים יסייעו ויתמכו בכל ילד בהגדרת מטרותיו והגשמתן, אך ללא כפייה.
3. המבוגר בבית הספר יסייע לילד להיות שותף בהתווית (בקביעת) דרכו של בית הספר, לחשוף אותו למגוון דרכי ההשפעה על תהליכים בבית הספר - והכל ללא כפיה.
4. צוות בית הספר מופקד על קידום מטרות בית הספר והתווית (קביעת) דרכו, בהתאם לחוקה ולרוח בית הספר.
העמותה
1. העמותה להקמת בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו, היא אשר ייסדה את בית הספר.
2. תפקיד העמותה הוא לפעול לקידום מטרות בית הספר ולרווחתו, על פי חוקת בית הספר והחוקים שיקבעו בפרלמנט.
3. הקהילה תשאף שכל הורה בקהילת בית הספר יהיה חבר בעמותה.
4. הפרלמנט רשאי (מותר לו) להסמיך את העמותה ו/או כל גוף בעמותה לכל פעולה למען בית הספר ועל פי עקרונות חוקת בית הספר. הפרלמנט רשאי להסמיך את העמותה ו/או כל גוף בעמותה, כמפורט לעיל, רק אם נתנה הודעה על הישיבה שבועיים מראש ובהצבעה יהיה רוב של לפחות 60% מהמצביעים.

חלופה: סמכויות ותפקידי העמותה יובאו לאישור הפרלמנט. האישור יהיה בפרלמנט לאחר שתנתן הודעה של שבועיים והרוב שיידרש בהצבעה הוא של לפחות 60% מהמצביעים.
מעמד החוקה
1. חוקת בית הספר היא הבסיס לפעילות בית הספר ומוסדותיו.
2. אישור החוקה, תיקון או שינוי בה מחייבים רוב של 75% (65%, 60%) מחברי הקהילה, בהצבעה ולאחר דיון בפרלמנט.
3. כל חוק או נוהל הסותר את החוקה - בטל.
4. הפרלמנט הוא הגוף המוסמך להכריע האם חוק או נוהל סותר את החוקה.
5. כל חבר בקהילה יחתום כי קרא את החוקה והוא מקבל על עצמו את עקרונותיה.
6. הוראת מעבר:
הצעה א:
מאחר והחוקה תתקבל בהכרעת רב הנוכחים בישיבת הפרלמנט בה תאושר, היינו שלא ברב המיוחד הדרוש לשם שינויה או תיקונה, הרי ס' 2 לעיל יכנס לתוקף רק מתחילת חודש ינואר 03, כאשר עד לאותו מועד ניתן יהא לתקן ו/או לשנות את החוקה ברב רגיל בישיבת פרלמנט.
הצעה ב:
הרב בו תתקבל החוקה הוא הרב שיהיה דרוש לשינויה.
הצעה ג:
ההצבעה על החוקה, כיחידה אחת לאחר דיון בפרלמנט, יהיה בהצבעה בקלפי.
Graphics created by School Icons