בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופשועדת הנחות


חברי הועדה:

יורם שמיר
- נציג ועד העמותה
טוני היימן
- הורה
ג'נט נוסבאום
- חברה בועדת החינוך של עיריית קרית אונו


המעוניינים לבקש הנחה, מתבקשים לפנות ליורם שמיר

סמכויות ותפקידי הועדה

הרכב הועדה
חברי הועדה יבחרו שמית, בבחירות חשאיות ויכללו נציגות של הועד המנהל של העמותה.

מטרת הועדה
ועדת הנחות תפעל למתן הנחות על פי שיקול הדעת של מנגנון קבלת ההחלטות לפיו תפעל, ביחס למשאבים העומדים לרשות בית הספר.
ההנחות שניתנות הן רק מכספים חיצוניים ייעודיים לעניין זה.
הוועדה תתכנס בתחילת שנת הלימודים ופעם נוספת במהלכה - על פי מידת הצורך.
אופן פעולת הוועדה:
- לפני הוועדה יעמדו שיקולים המנחים וועדות הנחה ברשויות מקומיות ובמוסדות חינוך.
באופן זה תתייחס הוועדה לנתוני שכר/מצב כלכלי של המשפחה - זאת בהסתמך על מסמכים שיוגשו לוועדה.
- ערעורים על החלטות הוועדה ייעשו באמצעות וועדת ביקורת.
- מסמכי הוועדה יהיו פתוחים לעיונה של וועדת הביקורת במידה ויוגש ערעור.
* ענין הסודיות ו/או השקיפות של דיוני הועדה - לא הוכרע.


וקצת היסטוריה:
הצעת הועדה לגבי תפקידיה וסמכויותיה - אושרהGraphics created by School Icons