בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
מקום ללמידה, חקירה וסקרנות, הקיימים בכל ילד
מקום המעודד ללמוד בתשומת לב, עצמאות, בחירה וחופש


לשון
(לפי תוכנית לימודים - חינוך לשוני עברית,שפה, ספרות ותרבות)
שנת הלימודים תשס"ח
מורה: רויטל הראל
כיתות ג' - ה'

מטרות על
"גבולות לשוני גבולות עולמי" (לודוויג ויטגנשטיין). אמירה זו מבטאת בעיני את מהותו של החינוך הלשוני משמעותה בעיני פשוטה ,ככל שנרחיב את ידיעותינו בלשון כך נבין את העולם על כל היבטיו.
הלומדים ייעזרו בשפה לצורך ביטוי עולמם הפנימי ולפיתוח המודעות העצמית.
הלומדים ייעזרו בשפה כדי לגבש השקפת עולם וכדי להכריע הכרעות אוטונומיות בדרך מודעת וביקורתית.
הלומדים ייפתחו מודעות לשונית וירחיבו את הידע הלשוני: יוכלו להתבונן בשפה, להבין את היסודות המרכיבים אותה ויחשבו באמצעותה.

נושאים לשוניים
הכרה והבנה של המערכת הלשונית - מבנים, תופעות ותהליכים בלשון.
חיפוש במילון על פי סדר האלף בית.
הכרת תפקידם של סימני הפיסוק: נקודה, סימן שאלה, פסיק ומרכאות סוגריים, מקף מפריד, שלוש נקודות, והכרת דרכי השימוש בהם בטקסט הכתוב.
הבנת המושג "שורש" ותפקידו מבחינת משמעות המילים הנגזרות ממנו.
הכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד וברבים ויוצאי הדופן.
התאמה במין ובמספר בין שמות לפעלים ולתארים.
הכרה ושימוש בצורות הסמיכות בלשון זכר ובלשון נקבה, בידוע בסמיכות ובריבוי.
הכרת דרכי השימוש בשמות המספר למטרות שונות; הבחנה בין זכר לנקבה בשמות מספר ושימוש תקין בהם.
הכרת תפקידיהן של ה"א הידוע וו"ו החיבור ושימוש תקין בהן.
שימוש במונחים המתייחסים לכינויי גוף - גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי, יחיד ורבים, זכר ונקבה.
זיהוי ושימוש תקין בתצורת פעלים בזמנים שונים, בגופים ובצורות שונות.
זיהוי ושימוש נכון בשבעת הבניינים הקלאסיים.
הבחנה בין משמעות צורת הפעיל לצורת הסביל.
שימוש נכון בסוגים המרכזיים של תוארי הפועל.
הכרת דרכי השימוש בשם הפועל ובשם הפעולה לשם הבנה והפקה של טקסטים מסוגים שונים.
שימוש נכון בסוגים המרכזיים של תוארי הפועל.
הכרת דרכי השימוש בשם הפועל ובשם הפעולה לשם הבנה והפקה של טקסטים מסוגים שונים.
הטיה נכונה ושימוש תקין במילות היחס.
הכרת דרכי השימוש בצורות חבורות ופרודות של כינויי קניין לשם הבנה והפקה של טקסטים מסוגים שונים.
הטיה נכונה ושימוש תקין במילות היחס.
הכרת תפקידיהן של מילות הקישור ודרכי השימוש בהן למטרות הבנה והפקה של טקסטים.
הבחנה בקשרי משמעות בין מילים - נרדפות והפיכות, תוך הבחנה משלבית.
הכרה ושימוש בביטויים, בניבים ובפתגמים.
נושאים לפיתוח אדם אורייני

האזנה ודיבור למטרות שונות
האזנה הממוקדת בדברי אחרים תוך:מעקב אחר רצף הדברים,גילוי רעיונות בנאמר, הערכה ונקיטת עמדה לגבי פרשנות תוכן הדברים.
פרשנות והערכה של התנהגותו הבלתי מילולית של הדובר.
התייחסות לאופן ולצורת ההצגה של הדברים.
סיפור בעקבות חוויה, קריאה או צפייה תוך שימת לב להשתלשלות העניינים ותוך הדגשת נקודת המבט האישית.
הצגת טיעון על נושא, טקסט או סוגיה תוך העלאת נימוקים רלוונטיים לביסוס הטיעון.
שימוש במבנים לוגיים בולטים: סיבה - תוצאה , בעיה ופתרון , הסבר ,פירוט והדגמה התייחסות לטיעונים שכנגד.
כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים.
כתיבה בתבנית סיפורית על נושא, אירוע או דמות, אמתיים או בדויים, תוך הצגת נקודות מבט שונות.
כתיבת רשמים בעקבות אירוע, קריאה או צפייה.
דיווח על התנסויות לימודיות.
תיאור והסבר של תופעות, תהליכים והתנהגויות כחלק מתהליך למידה.
כתיבת הוראות להפעלת אחרים.
הבעת עמדה מנומקת על טקסט - כתוב, דבור או חזותי - על נושא או על סוגיה.
סיכום של מידע ממקור אחד לפחות, כחלק מתהליך למידה.
הפקת עבודה כתובה בעקבות התנסות בתהליך של חקר.
כתיבה למטרות רפלקציה.

הפקת טקסטים כתובים, תקינים מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית
שימוש נכון בסימני הפיסוק הבאים: נקודה, סימן שאלה, סימן קריאה, מרכאות, נקודותיים, סוגריים.
שימוש נכון בסימני הפיסוק.
הבאים: נקודה, סימן שאלה, סימן קריאה, מרכאות, נקודתיים וסוגריים.
מתן כותרת, כותרות משנה ו/או ספרור וחלוקה לפסקאות, בהתאם לסוג הטקסט שכותבים.
כתיבה הממוקדת בנושא או ברעיון ופיתוחם.
ארגון רעיונות במבנים מתאימים: תיאור והדגמה, סיבה ותוצאה, טיעון והנמקה, שאלות ותשובות, בעיות ופתרונן, השוואה.
שמירה על רצף בין משפטים ובין פסקאות ושימוש בקשרים: קשרי זמן, קשרי סיבה ותוצאה.
קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות.
הבנת המשמעות הסמויה בטקסט:זיהוי היחסים הלוגיים שאינם מפורשים בטקסט,זיהוי הזיקה בין מבנה הטקסט ועיצובו לבין תוכנו,הסקת מסקנות, יצירת הכללות, הבנת מטרת הטקסט, הבנת כוונות ועמדות.
קישור לטקסטים אחרים, קישור לידע עולם כללי ולידע תחומי.
שימוש במקורות כתובים להבהרת טקסט נתון - מילונים וספרי-יען.
התאמת דרכי הקריאה למטרות הקריאה.
פרשנות, הערכה ונקיטת עמדה לגבי הכתוב תוך התייחסות לרעיונות, לנושאים ולמסרים.
הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים שונים בתחומי דעת שונים.
הפקת מידע ולמידה מספרי לימוד, מספרי מידע וממקורות מידע דיגיטאליים, ממילונים ומאנציקלופדיות לילדים, מספרי יען נוספים, מכתבי עת ועיתונים יומיים.
הפקת מידע מן הטקסט בהסתמך על המרכיבים הבאים: הכתוב, איורים, צילומים וצלמיות, מפות וגרפים.
שימוש במקדמי ארגון שבטקסט למציאת המידע הדרוש: כותרת, כותרת משנה, ספרור, תוכן העניינים, פסקות, הדגשים והערות השוליים.
זיהוי רכיבי מבנה בולטים בטקסט והבנת תפקידם: שאלה ותשובה, הסבר, טענה, נימוק, הגדרה, דוגמה, הוראות הפעלה.
זיהוי היחסים הלוגיים בתוך הטקסט: בעיה ופתרון, סיבה ותוצאה, השוואה, הנגדה, רצף כרונולוגי.
זיהוי הרעיונות העיקריים בטקסט והבחנה בין הפרטים החשובים לאלה, שאינם חשובים.
הערכת אמינותו של המידע לפי סוג המקור, לפי זהות הכותב ולפי תאריך הפרסום.
קריאה של יצירות ספרות מתקופות שונות ומסוגות שונות ;התייחסות שנית להיבטיהן הרגשיים, הערכיים, האסתטיים והחברתיים-תרבותיים.
קריאה קולית, שוטפת, מדויקת ומוטעמת של טקסט ספרותי מנוקד ובלתי מנוקד.
אפיון הדמות ביצירה על פי מעשיה, דבריה, מחשבותיה וקשריה עם דמויות אחרות.
הבנת הקשרים בין אירועים שונים בעלילה - רצף זמנים וסיבתיות - וזיהוי נקודות מפנה בעלילה.
זיהוי נקודת התצפית שממנה הסיפור מסופר - הבחנה בין מספר בגוף ראשון למספר "הכל יודע".
זיהוי נושאים, רעיונות ומסרים מרכזיים ביצירה.
הרחבת משמעותה של היצירה על ידי:
קישור לעולמם של הקוראים ,קישור בין יצירות שונות על פי יוצרים, נושאים וסוגות גרסות שונות לאותו סיפור, מסרים וזיקות למקורות היהודיים.
הבעת עמדה ביקורתית על תפיסות חברתיות וערכיות העולות מהיצירה.

Graphics created
by School Icons